Poolmans är ett företag som specialiserar sig på poolservice och erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa poolägare att underhålla och sköta om sina pooler på ett professionellt sätt. Här är några av de poolservice-tjänster som Poolmans kan erbjuda:

Byte av sand i sandfilter

Att byta sand i sandfiltret är en viktig del av poolunderhållet för att säkerställa att filtret fungerar effektivt. Här är en guide som visar stegen för att byta sand i ett sandfilter:

 • • Stäng av poolens pump: Innan du påbörjar processen ska du se till att stänga av poolens pump och stänga av strömförsörjningen till filtret för att undvika olyckor eller skador.
 • • Töm sandfiltret: Vissa sandfilter har en avloppskran som gör det möjligt att tömma filtret på vatten. Använd denna kran för att tömma vattnet ur filtret. Om ditt sandfilter inte har en avloppskran kan du behöva använda en pump eller vakuum för att tömma vattnet.
 • • Ta bort filterlocket: Ta bort filterlocket på sandfiltret genom att lossa på spännklämmorna eller bultarna som håller det på plats. Se till att vara försiktig och undvika överdriven kraft för att undvika skador på filterdelarna.
 • • Ta ut den gamla sanden: Efter att ha tagit bort filterlocket kan du ta ut den gamla sanden genom att försiktigt skopa eller använda en sandfilter-sandborttagningsenhet. Var noggrann så att du inte skadar filters rör och fördelningsarmar under processen.
 • • Skölj sandfiltret: Efter att ha tagit bort den gamla sanden bör du skölja sandfiltret noggrant för att ta bort eventuella rester och orenheter. Anslut en trädgårdsslang till filtrets sköljventil och skölj sanden med rent vatten tills vattnet som kommer ut är klart och inte längre grumligt.
 • • Lägg i ny sand: När sandfiltret är ordentligt sköljt kan du lägga i ny sand. Välj rätt typ och mängd sand enligt tillverkarens rekommendationer för ditt specifika filter. Häll sanden försiktigt i filtret och se till att den fördelas jämnt över filterytan.
 • • Sätt tillbaka filterlocket: Placera tillbaka filterlocket på sandfiltret och se till att det är ordentligt fastsatt med hjälp av spännklämmorna eller bultarna.
 • • Starta upp systemet: När sanden är på plats och filterlocket är säkert fastsatt kan du starta upp poolens pump och återställa strömförsörjningen till filtret. Kontrollera att allt fungerar som det ska och att det inte finns några läckor eller andra problem.

Vi byter sand i alla typer av filter. Kostnad för sand tillkommer. Kontakta oss för priser.

sandbyte-01.jpg

montage-01.jpg

Reparation och underhåll av utrustning: Poolmans har kunniga tekniker som kan utföra felsökning och reparation av poolutrustning, såsom pumpar, filter, poolvärmare och automatiska doseringssystem. De är också kunniga inom poolautomation och kan hjälpa till att optimera och effektivisera poolens system.

Montage av reningsverk

Här är en guide som beskriver montageprocessen för ett reningsverk:

 • Platsval: Börja med att välja en lämplig plats för ditt reningsverk. Det bör vara en plan och stabil yta som kan hålla reningsverkets vikt och storlek. Kontrollera också att det finns tillräckligt med utrymme för att installera rören och ansluta dem till poolen.
 • Förberedelse: Innan du påbörjar montageprocessen är det viktigt att du har alla nödvändiga verktyg och material tillgängliga. Kontrollera att du har rätt typ och storlek på rören, kopplingarna och eventuella andra komponenter som krävs enligt tillverkarens anvisningar.
 • Montering av tanken: Börja med att montera själva tanken för reningsverket. Följ tillverkarens instruktioner för att säkerställa att du monterar tanken korrekt. Det kan involvera att fästa bottenplattan, sätta ihop sidoväggarna och säkra toppen av tanken. Var noga med att följa eventuella specifika anvisningar för tätning och tätningsmedel.
 • Installation av rören: När tanken är monterad kan du fortsätta med att installera rören. Det kan inkludera anslutning av inlopps- och utloppsanslutningar till tanken samt anslutning av rören till poolen. Se till att kopplingarna är ordentligt åtdragna och att alla anslutningar är säkra för att undvika läckage.
 • Elektrisk anslutning: Om ditt reningsverk kräver elektrisk anslutning måste du följa tillverkarens anvisningar för att säkert ansluta det till strömförsörjningen. Det kan involvera anslutning av kablar och följande säkerhetsåtgärder, som jordning och användning av lämpliga säkringar. Testning och justering: När reningsverket är monterat och anslutet är det viktigt att utföra testning och justering för att säkerställa att det fungerar korrekt. Starta upp systemet och kontrollera att pumpen och filtreringssystemet fungerar som det ska. Kontrollera också att eventuella automatiska funktioner och kontroller är kalibrerade korrekt.
 • Underhåll och service: Efter montering är det viktigt att regelbundet utföra underhåll och service på ditt reningsverk. Det kan innefatta rengöring av filterelement, kontroll av pumpens prestanda och justering av kemiska nivåer. Följ tillverkarens rekommendationer och scheman för underhåll för att förlänga reningsverkets livslängd och behålla dess effektivitet.
 • Det är viktigt att notera att montageprocessen kan variera beroende på vilken typ av reningsverk du använder och tillverkarens.

Kontakta oss för priser

 

montage-02.jpg

montage-03.jpg

POOLSERVICE PUMP-FILTER-LINERBYTEN-REPARATIONER

Linerbyte

Här är några viktiga punkter att tänka på vid montage av en poolliner:

Noggrann förberedelse: Innan du börjar montera poollinern är det viktigt att du noggrant förbereder poolen. Se till att poolen är rengjord och att underlaget är jämnt och slätt. Ta bort eventuella skarpa föremål eller ojämnheter som kan skada poollinern.

Korrekt mätning och skärning: En korrekt mätning och skärning av poollinern är avgörande för att säkerställa en korrekt passform. Var noggrann när du mäter poolens dimensioner och klipp linern enligt tillverkarens anvisningar. Använd skarpa verktyg för att få rena och jämna snitt.

Justering och eliminering av veck: När poollinern är på plats är det viktigt att justera den korrekt och eliminera eventuella veck eller luftfickor. Använd en poolborste eller en mjuk trasa för att försiktigt dra linern mot poolens väggar och botten och jämna ut eventuella veck. Detta kommer att ge en slät och jämn yta.

Ordentlig fästning: Fästning av poollinern är en kritisk del av montageprocessen. Följ tillverkarens anvisningar och använd rätt metod för fästning baserat på poollinerns typ och poolkonstruktionen. Se till att linern är ordentligt fäst på plats för att undvika att den lossnar eller skadas.

Hantering med försiktighet: Poollinern är känslig och kan skadas av vassa föremål eller oavsiktliga skador. Hantera linern med försiktighet under hela montageprocessen och undvik att dra, skära eller repa den. Var också försiktig när du fyller på poolen med vatten för att undvika överdriven spänning på linern.

Noggrann övervakning: Efter att poollinern är monterad och poolen är fylld med vatten är det viktigt att noga övervaka linern och se till att den förblir i gott skick. Kontrollera regelbundet för eventuella läckage, veck eller skador och vidta åtgärder vid behov för att reparera eller justera linern.

Följ tillverkarens anvisningar: Var noga med att följa tillverkarens anvisningar och rekommendationer genom hela montageprocessen. Varje poollinertyp och tillverkare kan ha specifika krav och instruktioner som är viktiga att följa för att säkerställa en korrekt installation.

Genom att noggrant följa dessa viktiga steg och vara uppmärksam på detaljer kan du hjälpa till att säkerställa en framgångsrik och hållbar installation av din poolliner.

Kontakta oss för priser

 

 

liner-byte-01.jpg

 

liner-byte-02.jpg

 

reparation-01.jpg

 

 

 

 

reparation-02.jpg

POOLSERVICE - POOLPUMP

 

Service på en poolpump är en underhållsåtgärd som utförs regelbundet för att säkerställa att poolpumpen fungerar effektivt och utan problem. Här är några viktiga punkter som normalt ingår i poolpumpservice:

 • Rengöring av filter: Filteret i poolpumpen bör rengöras regelbundet för att avlägsna smuts, partiklar och andra föroreningar som samlats upp under pumpens drift.
 • Kontroll av pumpens prestanda: Pumpens prestanda bör kontrolleras för att säkerställa att den fortfarande levererar tillräckligt med vattenflöde och tryck för att hålla poolen ren och klar.
 • Kontroll av läckage: Det är viktigt att kontrollera om det finns några läckage vid anslutningarna eller på pumpen själv. Läckage kan leda till ineffektiv drift och förlust av vatten.
 • Smörjning av rörliga delar: Om pumpen har rörliga delar, såsom en vattenpump, bör dessa smörjas för att säkerställa smidig och tyst drift.
 • Kontroll av elektriska anslutningar: Elektriska anslutningar bör inspekteras för att se till att de är säkra och i gott skick.
 • Justering av pumpens timer och automatik: Om poolpumpen har timer- och automatikfunktioner bör dessa justeras enligt behov för att optimera pumpens driftstid och energiförbrukning.
 • Kemisk balansering: Vid behov kan poolteknikern också hjälpa till med att kontrollera och justera den kemiska balansen i poolvattnet, såsom pH-nivåer och klorhalt.

Genom att genomföra regelbunden service på poolpumpen kan du förlänga dess livslängd, förhindra driftstopp och se till att din pool fortsätter att vara ren och hälsosam att använda. Det rekommenderas att följa tillverkarens riktlinjer och anvisningar för att utföra poolpumpservice på rätt sätt. Om du inte är bekant med poolteknik och underhåll kan det vara klokt att anlita en professionell pooltekniker för att utföra servicen.

Funktionskontroll

Byte av lager, demontering och montering

Byte av Axeltätning och eventuellt packningar/Provkörning

Kunden kommer med pumpen till butiken och hämtar pumpen när den är lagad.

Om pumpen inte går att laga eller att reservdelar inte kan beställas utgår en felsökningsavgift på 500 kr. Om pumpen ej hämtas inom 14 dagar har Poolmans rätt att behålla pumpen utan någon ersättning till kunden men vi ger 15% rabatt vid köp av ny pump.

När pumpen lämnas in för reparation skall en undersökningsavgift erläggas med 500 kr. Om Poolmans skall hämta pumpen tillkommer avgift för demontering och montering med 3000 kr inklusive framkörning och moms.